2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Sekcja Personalna
Sekcja Personalna odpowiada za realizację przedsięwzięć wynikających z założeń polityki kadrowej prowadzonej zgodnie z decyzjami Szefa Rejonu oraz obowiązującymi przepisami i zasadami działalności kadrowej w Siłach Zbrojnych RP. Koordynuje prowadzenie spraw kadrowych i dokumentów ewidencyjnych żołnierzy i pracowników wojska. Odpowiada również za działalność organizacyjno-etatową i uzupełnieniową w 2. RWT SP. Ponosi odpowiedzialność za wiarygodność list uposażeń pod względem zgodności danych o wykazanych w nich osobach ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Szefem Sekcji Personalnej jest:

kpt. Agnieszka DALESZAK

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych