2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Podoficer Roku 2007
Podoficerem Roku 2007 w 2 RWT SP został st.chor. Andrzej DUL.
Służbę wojskową rozpoczął 25.08.1993 roku jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy, którą ukończył w 1995r. W latach 1995-1998 zawodową służbę wojskową pełnił w 15 batalionie łączności i ubezpieczenia lotów w Pile. W latach 1998-2007 pełnił służbę na różnych stanowiskach podoficerskich w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. Za wzorową i sumienną pracę został skierowany na kurs języka angielskiego, który ukończył w 2003 roku na 3 poziomie (3, 3, 3, 3) zgodnie z porozumieniem STANAG 6001. W okresie od dnia 15.07.2004r. do dnia 13.01.2005r. pełnił służbę w III zmianie w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku na stanowisku podoficera sztabowego sekcji planowania operacji. Od dnia 01.09.2007 roku pełni służbę wojskową w 2 RWT SP w Bydgoszczy na stanowisku podoficera-specjalisty w grupie zarządzania systemami łączności.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych