2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Podoficer Roku 2011
Podoficerem 2011 Roku na zebraniu podoficerskim w dniu 07.11.2011r. został wybrany st.chor. Jarosław RODAK. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.08.1993r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności, którą ukończył w 1995 roku z oceną ogólną bardzo dobrą. W latach 1995-1997 pełnił zawodową służbę wojskową w 1 Pułku Rozpoznania Radioelektronicznego w Grójcu na stanowisku Dowódcy Stacji Łączności Specjalnej. Następnie w latach 1997 – 2004 pełnił służbę w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na stanowiskach Operatora i Starszego Operatora Sekcji Łączności Specjalnej. Od 01.07.2004r. został wyznaczony na stanowisko Podoficera – Specjalisty Sekcji Personalnej. W 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od 01.07.2007r. pełni służbę na tym samym stanowisku. Przez dziewięć miesięcy w 2011 roku pełnił obowiązki Szefa Sekcji Personalnej, z których wywiązywał się wzorowo. W 2009 roku ukończył kurs dla podoficerów pionu kadrowego w zakresie działalności kadrowej. Posiada wymagane świadectwo języka angielskiego na poziomie I. Posiada złotą WOSF. W 2009 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju a w roku 2010 Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych