2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA
Wojskowa Asysta Honorowa

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej decyduje
dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ RP, decyzja Dowódcy Garnizonu o przydzieleniu
wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową nie jest obligatoryjna.
Przed podjęciem decyzji Dowódca Garnizonu może:

  • zasięgnąć opinii o osobie zmarłej od organizatora pogrzebu (organizator pogrzebu winien dołączyć do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby);
  • skonsultować przedstawioną opinię z przedstawicielami organizacji i środowisk kombatanckich, właściwymi organami rządowymi lub samorządowymi.

Przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej
w uroczystościach pogrzebowych odbywa się w:

Komenda Garnizonu Bydgoszcz:
JW 1795
ul. Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261 415 143, 261 415 144, 261 415 140, 261 415 149
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych